سكس خانوادگي>


Friday, November 28, 2003

٭ ماجراي فرستاده شده توسط :‌ نغمه

سلام من نغمه هستم که سکس با داداشم رو براتون نوشتم وقول دادم که ماجراهای بعدی رو هم براتون تعریف کنم آخه دو بار دیگه باش سکس داشتم.بعد از اون بار حدود یک ماه گذشت و دیگه وضعیت کاملا عادی شده بود.یه شب حسابی حشری بودم آخه عصرش با دوستم در مورد سکس با هم حرف زده بودیم. به یاد اون شب افتاده بودم وحال و هوام عوض شده بود دوباره هوس کرده بودم از همون عصر تصمیم گرفتم شب یه کاری بکنم . شب که برادرم اومد براش سفره پهن کردم که شام بخوره . منم مثل همیشه دامن کوتاه پام بود ولی بر عکس همیشه که مواظب بودم هنگام نشستن و بلند شدن جائیم پیدا نباشه اون شب جلو داداشم حسابی وا داده بودم و میخواستم حشریش کنم به هر بهانه ای بدون اینکه زانومو خم کنم جلوش خم میشدم تا بتونه چاک کونمو ببینه البته مواظب بودم مامان و بابام متوجه نشن .مرتب میرفتم و میومدم و به بهانه برداشتن چیزی پشتمو بهش میکردم و خم میشدم البته طوری وانمود میکردم که یعنی خودم حواسم نیست چند بار برای جمع کردن سفره روبروش نشستم و لای پامو باز کردم تا خوب دید بزنه رفتم تو اتاقم شورتمو کشیدم بالا تا بره لای کونم و چاک کونم بیوفته بیرون و لپهای کونم بخوبی پیدا باشه بعد اومدم دوباره جلوش و خم شدم .چند بار اینکارو کردم با اینکارا خودمم حشری میشدم یواشکی یه نگاه به شلوارش انداختم دیدم کیرش بزرگ شده خدا خدا میکردم زودتر همه برن بخوابن خلاصه وقت خواب شد منم رفتم تو اتاقم و منتظر شدم مثل اون شب روی شکم خوابیدم دامنمو تا کمرم کشیدم بالا و خودمو به خواب زدم منتظر بودم هر آن بیاد و شروع کنه . قلبم تند تند میزد و نفس نفس میزدم.نیم ساعت گذشت خبری نشد نا امید شدم برگشتم روی کمر خوابیدم و دستمو بردم تو شورتم و با کسم ور رفتم و با دست دیگه با نوک سینه هام بازی کردم توی عالمی دیگه بودم که صدای در اتاقمو شنیدم سریع دستمو از شورتم کشیدم بیرون و خودمو به خواب زدم فرصت نکردم برگردم که کونم براحتی در اختیارش باشه . اومد تا چشمش به شورتم افتاد و برآمدگیشو دید سریع شلوار و شورتشو کشید پایین و خم شد روکسم و از روی شورت کسمو بوسید شورتمو از پام درآورد پاهامو باز کرد و شروع کرد لیسیدن.وااااااااای چه حالی بهم دست داد بدنم از فرط لذت میلرزید . دیگه ابائی از بیدار شدن من نداشت چون میدونست بیدارم منم خودمو به خواب زده بودم اینجوری جفتمون راحتتر بودیم آخه رومون نمیشد هم دیگه رو توی اون حالت نگاه کنیم فشار شهوت مارو به اینکار وا میداشت خلاصه زبونشو کرده بود تو کسم و میچرخوند.احساس میکردم لای پام خیس شده .سرشو از روی کسم بلند کرد . با انگشت شست چونمو به پایین فشار داد تا دهنم باز بشه و کیرشو آروم کرد تو دهنم آهسته جلو عقب کرد منم لبامو دورش حلقه کردم کیرش سفت و داغ بود داشتم دیوونه میشدم .چند دقیقه بعد دوباره کیرشو از دهنم در آورد و رفت لای پام .پاهامو بلند کرد و از هم باز کرد و سوراخ کونمو لیسید.نوک زبونشو میکرد تو و در میآورد.سرشو آورد بالا از کنار شلوارش یه کرم لیز کننده برداشت که ظاهرأ با خودش آورده بود و کیرشو لیز کرد به سوراخ کون منم مالید و حسابی دوتاشو چرب کرد .پاهامو بلند کرد و گذاشت رو شونه هاش و سر کیرشو چسبوند به سوراخ کونم و بآرومی فشار داد سر کیرش براحتی لیز خورد تو ولی درد داشت خوابید روم. سینه هامو لخت کرد و شروع به مکیدن کرد.تا خودمو شل کردم دوباره یه کم فشار داد .کشید بیرون و کرد تو .چند بار تکرار کرد تا کونم خوب باز و روون بشه بعد شروع کرد عقب جلو کردن احساس میکردم هر آن سوراخم بازتر میشه حسابی نوک سینه هامو میمکید چنگ میزد منم هی کونمو بیشتر براش باز میکردم کیرشو تا ته کرده بود تو ولی من بیشتر میخواستم در اون لحظه احساس میکردم کیرش کوچیکه .شکمش که به کسم چسبیده بود و با تلمبه زدن به کسم ضربه میزد دیوونم کرده بود.چند دقیقه بعد یهو محکم کیرشو فشار داد تو و همونجا نگه داشت بدنم بین دستاش داشت له میشد خودشو به کسم فشار میداد و آبشو میریخت تو کونم .در همون حال به مکیدن سینه هام ادامه داد تا منم منفجر شدم ومثل اون تکون های شدیدی خوردم هر دومون بیحال شده بودیم کیرشو که کشید بیرون قلقلکم شد احساس کردم اینبار سوراخم بیشتر باز شده.وقتی از اتاقم رفت بیرون به این فکر افتادم که از فردا دوباره خجالت میکشیم تو چشم هم نگاه کنیم .البته مثل بار قبل برای مدتی .


........................................................................................

Home
scxntdvddovbbyq